ബംഗാളികൾ ചില്ലറക്കാരല്ല !! Exploring Kolkata City Life, Markets & Victoria Memorial


0 Просмотры

Издатель
ബംഗാളികൾ ചില്ലറക്കാരല്ല !! Exploring Kolkata City Life, Wholesale Market & Victoria Memorial, Discover Bengal #techtraveleat #discoverbengal

00:00 Intro
01:14 Kolkata Yellow Taxi Ride
03:14 Victoria Memorial, Kolkata
06:18 Princep Ghat
07:59 Exploring Kolkata City Life
09:58 Kolkata Musical Instruments Market
12:09 Watch market in Kolkata
18:36 Variety Tea Shop in Kolkata
20:10 Pocket Size Raincoat in Kolkata Market
22:05 Variety Light market in Kolkata
26:29 Chappal Market in Kolkata
31:51 Variety Masks in Kolkata

For Private Tours in Kolkata, Feel free to contact Soham: 74062 20072Goosebery യുടെ പ്രൊഡക്ടുകൾ വാങ്ങുന്നതിന് വെബ്‌സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ‘Techtraveleat’ എന്ന കൂപ്പൺ കോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് 15% ഡിസ്‌കൗണ്ട് കൂടുതലായി ലഭിക്കും.

Instagram :
Facebook :
Buy Whatsapp:

Exploring Kolkata Wholesale Markets, New Market Area, Victoria Memorial, Bada Bazar & Local Food.

For business enquiries: admin@
Whatsapp: 7994788893


**** Follow us on ****

Facebook:
Instagram:
Twitter:
Website:
Категория
Развлекательные передачи
Комментариев нет.