റയലല്ല, ലിവർപൂളാണ് മികച്ച ടീം: ഗാർഡിയോള | Football News


141 Просмотры

Издатель
Pep Guardiola
Liverpool
Real Madrid
ലിവർപൂളിനെക്കുറിച്ചും റയലിനെക്കുറിച്ചും ഗാർഡിയോള പറഞ്ഞത്

Follow Us :

Website -

Twitter -


Facebook -

Instagram -

Telegram -


#RafTalks
#RafTalksMalayalam
Категория
Фильмы про спорт
Комментариев нет.